EK-2020-INFORMATIE VOOR OUDERS

Informatie voor ouders van Eerste Communicanten (2019-20)

I. Wat is de bedoeling van de EK-voorbereiding ?

-  Alle voorbereidings-activiteiten zijn bedoeld als een hulp aan jonge ouders die er voor kiezen om hun kinderen een gelovige opvoeding te geven.

- De voorbereiding tot de Eerste Communie wil de kindjes na hun doopsel (op hun niveau) inleiden en inwijden (initiëren) in het christelijk geloof en hen ook helpen thuis komen in een geloofsgemeenschap.

- De voorbereiding en de viering van de Eerste Communie zien we vooral als een ‘groei’-moment op de weg van het gelovig leven: het kan misschien een beginpunt zijn maar mag geen eindpunt zijn van gelovige opvoeding. We beogen dat kinderen en hun gezinnen doorheen dit gebeuren van de Eerste Communie mogen groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus en met de geloofsgemeenschap.

- tegenwoordig kiezen we voor een voorbereiding 'al doende' : we leren door deel te nemen, door te kijken, te luisteren, te doen....

II. De EK-voorbereiding gebeurt op 3 terreinen:

1° in het gezin zelf.
Centraal staat altijd de voorbereiding in het gezin van het kind. Daarom is het belangrijk dat ook de ouders zich samen met de kinderen voorbereiden: door zelf mee te doen en hieraan tijd en aandacht te geven, door een voorbeeld te geven aan de kinderen..

2° in de kerk (pastorale eenheid: netwerk van parochies).
De voorbereiding in de kerk bestaat uit:
- de maandelijkse ingroei-vieringen voor gezinnen met kinderen in de parochiekerk van Hees (op zondagmorgen van 9.30 u. tot 10.15 u. - zie kalender).
- een catechetisch basis-programma: dit zijn de 4 catechese-samenkomsten op zondagmorgen in de parochiekerk van Hees: na de ingroei-viering. Dit zijn korte en inter-actieve catechese-samenkomsten voor ouders en kindjes. De data staan op de Eerste Communie-kalender en er wordt van alle gezinnen verwacht dat ze aan die 4 samenkomsten deelnemen.
- als extraatje verwijzen we de gezinnen graag naar de gewone weekendvieringen en naar de viering van de hoog-en feestdagen zoals Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Zie hiervoor deze website.

3° in de school.
In de school gebeurt  zoals voorheen de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen,  door de leerkracht van het 1° leerjaar of door de leerkracht godsdienst van de plaatselijke basisschool.
Het leerplan van de les 'Rooms-katholieke godsdienst' van het eerste leerjaar is hierop afgestemd.
Ook bij de praktische en concrete voorbereiding van de EK-viering (liedjes, teksten, enz...) kan de klas en de leerkracht nog een belangrijke rol spelen

III. De zeer belangrijke rol van de ouders bij EK-voorbereiding:

- ouders zijn eind-verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kindje en dus ook voor de EK-voorbereiding. Ouders moeten eerst zelf een bewuste keuze maken en pas daarna hun gezin (kindje)  inschrijven. 
- ouders zijn de eerste en de beste opvoeders , en dus ook de beste geloofsopvoeders.
Ouders worden daarom sterk uitgenodigd om (op een eigen wijze en volgens eigen mogelijkheden) actief mee te werken aan de EK-voorbereiding.  School en Kerk zullen hen daarbij helpen maar ouders moeten zelf het initiatief en hun verantwoordelijkheid nemen.

IV. Concreet verloop van de EK-voorbereiding in het 2019-20

1° in de maand juni informeert de Pastorale Eenheid zo breed mogelijk via de lokale basisschool via lokale contactpersonen voor catechesee aan de ouders over:
- de mogelijkheid om mee te doen aan de Eerste Communie 2020
- de preciese data van de Eerste Communie-vieringen 2020 in onze Pastorale Eenheid
- de mogelijkheid om zichzelf te informeren via de website: www.bilzen-oost.be

2° Er is niet meer VOORAF (zoals de vorige jaren), een informatie-samenkomst. 
Ouders die interesse hebben dienen zich zelf te informeren via onze website  en dienen zich vóór 1 september via de website www.bilzen-oost.be aan te melden.
Wie zich aanmeldt  door de Pastorale Eenheid  itgenodigd worden voor een overlegbijeenkomst in de maand september.

3. Allleen wie deelneemt aan deze overlegbijeenkomst in september kan deelname en inschrijving definitief in orde maken.

Opgelet, de inschrijving voor de Eerste Communie verloopt dus niet via de school en ook niet via de plaatselijke geloofsgemeenschap maar via de Pastorale Eenheid Sint-Helena.

4. Alle vieringen en catechetische activiteiten van de EK-voorbereiding worden voorbereid en begeleid door een vrijwillige werk-of stuurgroep bestaande uit:
- diaken, priester-voorgangers en contactpersonen uit de lokale geloofsgemeenschappen.
- vrijwillige leerkrachten van de basisscholen en vrijwillige ouders van eerste communicanten

Iedereen die dat wenst wordt hartelijk uitgenodigd om op vrijwillige basis mee te werken met de Pastorale Eenheid of met de aangestelde catecheseploeg en de logistieke medewerk(st)ers.

5. Voor gezinnen die inschrijven is er vanaf september ongeveer elke maand op zondagmorgen in de Kerk van Hees een ingroei-of gezinsviering voor ouders met kinderen. (zie EK-kalender).

6. Aansluitend bij de ingroeiviering van januari, februari, maart en april is er telkens een korte catechetische samenkomsten voor ouders en kindjes (zie kalender met programma en data):

7. Na de paasvakantie organiseert de Pastorale Eenheid enkele repetities en eventueel ook een ouder-overleg voor praktische zaken.

V. Wat mogen we in het jaar van voorbereiding van elkaar verwachten ?

a) wat mogen de ouders verwachten vanwege de kerk ?

- dat alle ouders gastvrij en hartelijk ontvangen worden in de samenkomsten van de geloofsgemeenschap.  
- dat alle ouders de kans en de mogelijkheid krijgen om actief deel te nemen en mee te werken aan de E.K-voorbereiding.

b) wat verwacht de Kerk vanwege de gezinnen die inschrijven ?

- maximale deelname aan de 8 ingroei-of gezinsvieringen die bedoeld zijn voor het hele gezin (dus ook broertjes en zusjes, en ook opa en oma, en peter en meter zijn er welkom)....
- actieve en positieve deelname aan alle 4 catechetische samenkomsten voor ouders en kindjes en bereidheid om dat verder ook een plaats te geven in het dagelijkse (gezins)leven.

Opgelet ! Dit alles kost tijd, inspanning en vooral veel planning.
Gelieve dit op voorhand goed te bespreken, te overwegen en effectief te voorzien in uw gezins-en sociaal leven.
Het is heel belangrijk met het gezin een keuze te maken want ... een mens kan niet alles tegelijkertijd willen !
Dus eerst overwegen.... en dan kiezen !

VI. Kosten voor deelname ?

De deelname in de onkosten (zaal, versnapering, materialen enz.…) van de voorbereiding bedraagt dit jaar 30 euro per gezin.
Gelieve dit bedrag bij de inschrijving over te schrijven op rekening IBAN BE66 7350 2813 5543 (BIC KREDBEBB) van FEDERATIE BILZEN OOST 
met vermelding 'EK 2020 (naam+voornaam eerstecommunicant).
Om overtollige administratie te vermijden maken we de duideliijke afspraak dat de inschrijving  pas deflinitief is na ontvangst van het inschrijf-geld !

Nog een belangrijke mededeling wat betreft verzekering: in principe neemt iedereen op eigen risico (familiale verzekering) deel aan onze kerkelijke activiteiten.
Er is wel een speciale verzekering die (alleen) de schade dekt die tijdens de samenkomsten in de kerk veroorzaakt wordt aan derden.

VII. Heeft u nog vragen of opmerkingen ?

Voor alle bijkomende vragen, ongerustheden, problemen, suggesties, opmerkingen enz.... kunt u steeds (privaat en in volle vertrouwen) bespreken met pastoor Thieu (0477/632873 of mtielens1@gmail.com) of met diaken Ludo Hermans (0472/698213 of ludo.hermans81@telenet.be.)