Voorgeschreven Collectes

Tijdens de offerande wordt er in een eucharistieviering meestal een geld-omhaling gehouden. Volgens een oude kerkeklijke traditie worden degenen die aan de maaltijd met de Heer deelnemen immers uitgenodigd om bij te dragen aan het offer van Jezus door ook iets van zichzelf te offeren. Dit is bedoeld als een bijdrage in de kosten van eredienst en gebouw, maar vooral als een uitdrukking van liefde en solidariteit met de armen en behoeftigen van de gemeenschap. 

Het is in ons bisdom een afspraak dat de ene helft van de opbrengst beheerd wordt door het kerkbestuur (deelname in de kosten van de eredienst) en de andere helft door de parochie (voor het armen-werk en de werking van de gemeenschap).

In principe kan elke gemeenschap beslissen wanneer en hoeveel en voor welk doel geldomhalingen gehouden worden.

Eenmaal per maand (behalve in vakantietijd) is de collecte echter voorgegeschreven door de bisschop. Dan is het doel van de collecte bepaald door ons bisdom. 90% wordt dan doorgestort voor het voorgeschreven doel en de resterende 10% wordt gedeeld tussen kerkbestuur en parochie. Uitzondering daarop vormen de rondhaling ten voordele van Missio, Welzijnszorg en Broederlijk Delen: die worden voor de volle 100% doorgestort naar het doel. 

Het beheer en de administratie van deze collecte wordt gedaan door de parochiale boekhouding onder toezicht van pastoor en de Diocesane Rekendienst.

Data van de voorgeschreven collectes 2020 

04-05 januari 2020 Kerk in Centraal-Afrika
15-16 februari 2020 Kerkopbouw in Vlaanderen
21-22 maart 2020 Eerste Broederlijk Delen
04-05 april 2020 Tweede Broederlijk Delen
16-17 mei 2020 Wereldnoden
20-21 juni 2020 Noden in ons bisdom
29-30 augustus 2020 Christelijke opvoeding
26-27 september 2020 Media
17-18 oktober 2020 P.M.W. Wereldmissiezondag
14-15 november 2020 Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken)
12-13 december 2020 Adventscampagne Welzijnszorg 

Een woordje uitleg

Kerk in Centraal-Afrika (Openbaring van de Heer)
Deze collecte, vastgesteld door de Belgische bisschoppen, is bestemd als steun en aanmoediging voor de Kerk in Centraal-Afrika. Vele missionarissen van Vlaanderen hebben daar het woord Gods gezaaid. De jonge kerken van Congo, Rwanda en Burundi liggen ons na aan het hart. Zij hebben het momenteel bijzonder moeilijk. Onze steun helpt hen te overleven.

Kerkopbouw in Vlaanderen (3e zondag van februari)
Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Denk maar aan de werking van de bisschoppenconferentie, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B.), de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal. Ook de nationale juridische dienst is in deze tijd onmisbaar. Door deze diensten te groeperen worden de kosten gedrukt en wordt een degelijke begeleiding (met vrijgestelden) verzekerd. Ons bisdom, dat vaak op deze diensten een beroep doet, moet met de andere bisdommen solidair zijn en bijdragen voor hun werking.

Eerste collecte Broederlijk Delen (4e zondag van de veertigdagentijd)
Tijdens de veertigdagentijd – een tijd van inkeer en grotere liefde tot de naaste – roepen de Belgische bisschoppen de christenen op tot echte solidariteit met de mensen uit de derde wereld. Via kleinschalige projecten willen deze collecten de initiatieven van de plaatselijke bevolking steunen, zodat zij zelf in staat zijn hun lot te verbeteren.

Tweede collecte Broederlijk Delen (Palmzondag)
Tijdens de veertigdagentijd – een tijd van inkeer en grotere liefde tot de naaste – roepen de Belgische bisschoppen de christenen op tot echte solidariteit met de mensen uit de derde wereld. Via kleinschalige projecten willen deze collecten de initiatieven van de plaatselijke bevolking steunen, zodat zij zelf in staat zijn hun lot te verbeteren.

De wereldnoden (3e zondag van mei)
Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen allerhande, o.a. orkanen, overstromingen, mislukking van de oogst door droogte of wateroverlast. Daarbij komt nog de oorlog in vele landen, die dood en ellende brengt. De gevolgen ervan zijn groot, vooral voor de kinderen. Met deze collecte willen de Belgische bisschoppen onmiddellijk hulp bieden zodra de nood in de wereld zich voordoet.

16-17 juni 2018: Noden in ons bisdom (3e zondag van juni)
Deze collecte is uitsluitend bedoeld om de pastorale uitbouw in ons eigen bisdom mogelijk te maken. Daartoe werden verschillende diensten uitgebouwd die priesters, diakens en leken helpen bij hun pastorale taak. Denk maar aan de verschillende werkgroepen en diensten die in ons bisdom de pastoraal dragen. Zonder bekwame mensen en een goede dienstverlening kan in deze tijd de pastoraal niet slagen. De opleiding van de verantwoordelijken is een dringende opdracht voor ons bisdom met steeds minder priesters. Uiteindelijk komt deze collecte ten goede aan elke parochie, die op deze diensten een beroep kan doen.

De christelijke opvoeding (laatste zondag van augustus)
Nu het schooljaar weldra weer begint, vraagt de Kerk onze aandacht voor de christelijke opvoeding. De Kerk heeft door de eeuwen heen altijd zorg gedragen voor het onderwijs vanuit een christelijke geloofsvisie. De christelijke opvoeding wil Christus' liefde een gezicht geven door aandacht voor elk kind, vooral voor het zwakke, in een geest van dienstbaarheid, liefde en belangeloze inzet. Met deze collecte financiert ons bisdom de animatie van allen die tot deze waarden in het onderwijs willen oproepen.

Media (laatste zondag van september)
De invloed van de media (pers, radio, film en televisie) is enorm groot. Als christenen kunnen wij niet afwezig blijven in zo een belangrijk domein. Zowel in ons bisdom als op nationaal vlak lopen er tal van kerkelijke projecten die wij willen steunen, o.a. het Bisschoppelijk Comité voor de Media, Filmmagie (voorheen Katholieke Filmliga), Braambos (K.T.R.O.) en Leesweb (voorheen Katholiek Centrum voor Lectuur-informatie en Bibliotheekwerk). De Kerk wil via de media getuigenis afleggen van de christelijke levensvisie. Haar aanwezigheid vraagt inzet, kwaliteit en een degelijke uitrusting. De geldelijke steun van de geloofsgemeenschap is hierbij onmisbaar. Deze collecte wordt voorgeschreven door de Belgische bisschoppen.

Missiezondag (voorlaatste zondag van oktober)
Kerk heet missie. Dit Pauselijk Missiewerk (Missio) wil over heel de wereld – ook in de missielanden – geld inzamelen opdat de Kerk zich zou kunnen verspreiden en gedijen. Met weinig middelen kunnen de missionarissen heel veel verwezenlijken, mede dank zij de inzet en het enthousiasme van de jonge kerken. Hoewel onze eigen missionarissen ons na aan het hart liggen, willen wij door deze collecte juist die missionarissen steunen die geen thuisland hebben en die voor hun werk alleen kunnen rekenen op dit pauselijk missiewerk.

Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken) (3e zondag november)
De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten. Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom. £

Welzijnszorg (3e zondag van de advent)
In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op. Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.